Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Beneficjent, firma Xogo Sp. z o.o., realizuje projekt pt. „ Wdrożenie nowatorskiej metody suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego szansą na rozwój firmy XOGO” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021 w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

Dofinasowanie Projektu: 518 351,83 EUR

Wartość Projektu: 6 569 430,00 PLN

Przedmiotem projektu jest inwestycja w OZE oraz środki trwałe, a także przeprowadzenie prac rozwojowych, które przyczynią się do zastosowania w XOGO technologii przyjaznych środowisku oraz innowacyjnej technologii suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem ciepła odpadowego i ciepła pozyskanego ze spalenia biomasy pozyskiwanej z pofermentu biogazowni. Podejmowane działania przyczynią się do osiągnięcia założonego celu jakim jest poniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności XOGO Sp. z o.o. Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz działań towarzyszących. Ponadto cel projektu wpisuje się w cele i założenia schematu Technologie przyjazne środowisku, które ukierunkowane są na zwiększenie konkurencyjności z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych  przyjaznych środowisku. Projekt zostanie zrealizowany w ramach 4 zadań tworzących spójną i logiczną całość, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Projekt umożliwi wdrożenie innowacyjnej w skali kraju technologii oraz innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa: produktu-biomasy do celów energetycznych oraz usługi utylizacji osadów ściekowych. Innowacyjna technologia oparta jest o autorską koncepcję procesu suszenia i agregacji osadów ściekowych, która w ramach dwuetapowego procesu jako źródło ciepła wykorzystywać będzie ciepło odpadowe z biogazowni pochodzące ze spalania biogazu do wytworzenie energii elektrycznej. Źródłem energii elektrycznej, która również jest niezbędna do zasilania suszarni, będzie energia pochodząca z OZE, w tym z instalacji fotowoltaicznej. Nowy produkt oraz nowa usługa będą ze sobą korespondować ponieważ proces wytwarzania biomasy do celów energetycznych będzie stanowić jednocześnie proces utylizacji osadów ściekowych. Osad z komunalnych oczyszczalni ściekowych będzie jednocześnie substratem do produkcji biomasy. Biomasa będzie charakteryzować się zawartością wilgoci do 25%, wartością opałową na poziomie ok. 13,21 MJ/kg i formą granulatu.


Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Zadanie 1
Stworzenie zaplecza lokalowego oraz warunków niezbędnych do wdrożenia technologii – w ramach zadania zostaną przeprowadzone prace budowlane związane z budową obiektu produkcyjno-technicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Status: w trakcie realizacji.

Wybrano wykonawcę zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Umowę na wykonanie obiektu produkcyjno-technicznego zawarto 16 marca 2023 r. Prace budowlane są na początkowym etapie realizacji.